Winkelgebieden

Download de app

Met de Shopkaart-app op je telefoon heb je altijd alles bij de hand!

Downloaden maar

IMG

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Shopkaart en Gebruiker, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Shopkaart van toepassing, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Shopkaart heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Deelnemer, Kaarthouder en/of Winkel te weigeren.

Shopkaart garandeert niet dat de Dienst altijd beschikbaar is. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Dienst niet beschikbaar is, geldt hetgeen wat in het artikel over beschikbaarheid wordt vermeld.

Shopkaart is gerechtigd zonder overleg derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Shopkaart heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Shopkaart zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden, maar is daar niet toe verplicht. Shopkaart is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een dergelijke buitengebruikstelling.

Shopkaart heeft het recht de Dienst, Site en App van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en eventuele fouten te herstellen. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor een van hen van een bepaalde wijziging af te zien. Shopkaart is niet gehouden tot enige schadevergoeding bij het aanpassen van de Dienst, Site of App.

 

Privacy & openbare gegevens

Alle gegevens van Gebruiker zoals zichtbaar voor andere Gebruikers op de Site en in de App, zijn openbare gegevens. Deze openbare gegevens kunnen door Shopkaart worden gedeeld met andere partijen, indien Shopkaart van mening is dat dit de Site, de App, de Diensten of de Gebruiker ten goede komt.

Gegevens van Gebruiker die niet zichtbaar zijn voor andere Gebruikers, zullen door Shopkaart niet worden gedeeld met derden, denk hierbij aan persoonlijke contactgegevens.

Zie ook ons Cookiebeleid.


Intellectueel eigendom en eigendom van Content

Gebruiker is met deze Overeenkomst voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend het gebruiksrecht van de Site en App gegund en verder alleen de bevoegdheden die bij deze Overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend.

Het is Gebruiker niet toegestaan om op de eigen winkelpagina enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Shopkaart, Diensten dan wel de programmatuur van Shopkaart te verwijderen of te wijzigen.

De Site, software ten aanzien van de site, de App en de Dienst en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Shopkaart, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het ter beschikking stellen hiervan strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom.

Alle Content die op de Site wordt geplaatst is zonder meer eigendom van Shopkaart. Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid dat deze het recht heeft om de Content en het eigendom daarvan over te dragen aan Shopkaart. Dit eigendom houdt in dat Shopkaart, de holdings, dochtermaatschappij(en) en/of gelieerde bedrijven te allen tijde deze Content kunnen gebruiken, licenseren, kopiëren, wijzigen, vertalen, verzenden en distribueren. Shopkaart is niet verplicht om credits te vermelden of op enige wijze compensatie te bieden voor geplaatste Content. Gebruiker doet volledig afstand van ieder recht dat te maken heeft met de door Gebruiker geplaatste Content.


Aansprakelijkheid

Shopkaart is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder, maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens (bijvoorbeeld product en/of klantgegevens) dan wel schade door openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

De aansprakelijkheid van Shopkaart jegens Deelnemer/Kaarthouder is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door Deelnemer/Kaarthouder betaalde bedrag voor de Dienst in de afgelopen zes (6) maanden (exclusief BTW).

Gebruiker vrijwaart Shopkaart voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

Het bovenstaande in dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door leidinggevend personeel van Shopkaart.


Aanspraken door derden

Shopkaart is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door Deelnemer/Winkel worden aangeboden en staat dus volledig los van ieder aspect van de exploitatie door Deelnemer/Winkel. De Deelnemer/Winkel exploiteert zijn/haar bedrijf uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico. Zo is Shopkaart bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door Deelnemer/Winkel aangeboden assortiment producten en/of diensten, noch voor de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan, noch voor de door de Deelnemer/Winkel gebruikte reclame-uitingen, noch voor de (wijze van) afhandeling van de Deelnemer/Winkel van de levering en de betaling.

Indien derden Shopkaart aanspreken voor enig punt dat volgens dit artikel de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Deelnemer/Winkel betreft en/of omdat de Deelnemer/Winkel verboden/geboden zoals eerder genoemd in deze voorwaarden schendt, zal Deelnemer/Winkel Shopkaart in al deze gevallen vrijwaren voor iedere aanspraak van enige derde.


Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Shopkaart door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Shopkaart kan worden verlangd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Beschikbaarheid

Shopkaart zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Shopkaart opgeslagen data te realiseren, maar kan dit niet garanderen.

Indien naar het oordeel van Shopkaart een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Shopkaart of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software/spyware, is Shopkaart gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, dit uitsluitend door Shopkaart te bepalen.


Wijzigingen algemene voorwaarden

Shopkaart behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en gaan in na bekendmaking van de wijziging op de Site. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen zonder meer worden doorgevoerd.

Cookiebeleid

Algemeen

Shopkaart maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen, zodat we je de volgende keer dat je op onze site komt, kunnen herkennen. Op die manier kunnen we informatie over je gebruik van Shopkaart verzamelen, zodat we niet alleen onze dienstverlening kunnen verbeteren, maar bijvoorbeeld bij advertenties op de site er ook voor kunnen zorgen dat je niet steeds dezelfde ziet.


Zit je op een openbare computer?

...en maak je gebruik van cookies, dan is het belangrijk dat je overal uitlogt als je klaar bent. Voor alle zekerheid kun je ook daarna nog de internetgeschiedenis en cookies verwijderen van die computer.

 
Eigen & vreemde cookies

Shopkaart plaatst met name eigen cookies (first party cookies). Deze worden gebruikt zoals hierboven beschreven. Vreemde cookies (third party cookies) zijn voor of door andere bedrijven gemaakt. De enige invloed die Shopkaart op deze cookies heeft, is dat we ons best doen om alleen met betrouwbare partijen te werken.

 
Geen cookies?

Als je absoluut geen cookies wilt hebben, dan kun je je browser (Explorer, Firefox, Google Chrome enz.) zo instellen dat je ze voortaan niet meer krijgt. Waar je dat kunt doen, is overal verschillend, dus dat moet je even zelf bekijken. Verder kun je cookies ook altijd zelf van je computer verwijderen.
Bedenk wel dat als je cookies verwijdert of weigert, je het risico loopt dat je niet meer volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze site. Ook wil het niet zeggen dat je geen advertenties meer ziet.

 

Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem of Amsterdam.
 
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk de bedoeling van de  oorspronkelijke Overeenkomst/algemene voorwaarden wordt weergegeven.


DISCLAIMERS

Aan de samenstelling en inhoud van deze site wordt de uiterste zorg besteed. Shopkaart aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de Site. Shopkaart behoudt zich het recht voor om de informatie op de site te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden gekopieerd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopkaart.

Laatste update: 4 juli 2016

Over Shopkaart:

Shopkaart als winkelplatform en zoekmachine voor de winkelstraat is ontwikkeld in samenwerking met branchevereniging INRetail, die ruim 15.000 winkeliers in Nederland vertegenwoordigt.

Shopkaart wijst je de weg in de winkelstraat!